Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
BAX: Bax BV en/of Bax Beroepsopleidingen BV.
Contractant: Degenen die voor zichzelf en/of voor anderen met BAX een oveovereenkomst sluit betreffende een opleiding c.q. training inkoopt bij BAX.
Deelnemer: Degene die deelneemt aan een training op cursus; dit kan zijn degenen die zelf heeft geboekt, degene voor wie is geboekt en die boeking heeft geaccepteerd of degene die op grond van vervanging deelneemt.
Opleiding: Alle verkeersopleidingen en/of cursussen en/of trainingen die door BAX worden aangeboden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en de totstandkoming ervan, gesloten tussen BAX en de opdrachtgever/ deelnemer, inzake een BAX (verkeers)opleiding of andere cursus c.q. training.
1.3 In alle gevallen, waarin door BAX van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 De diensten, adviezen en andere werkzaamheden, aangeboden door BAX, geschieden op deze algemene voorwaarden van BAX.

2. Prijzen en aanbiedingen

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. De genoemde prijzen in folders, en documentatie kunnen wijzigen als gevolg van (tussentijdse) prijsstijgingen. BAX is gebonden, nadat zij door haar of haar medewerk(st)ers gedane toezeggingen schriftelijk bevestigd. Elke opdracht c.q. inschrijving die door BAX aan de contractant/deelnemer is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

3. Gebruik lesmateriaal en documentatie

De contractant/deelnemer verplicht zich het eigendomsrecht van de lesplannen, leerstof en documentatie te respecteren. Het is de contractant/ deelnemer verboden de verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren of op welke wijze dan ook te vermeerderen en te gebruiken zonder voorafgaande verkregen toestemming van BAX.

4. Reserveringen en aanmeldingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van BAX door de contractant/deelnemer.
4.2 Een overeenkomst die betrekking heeft op de deelname aan een opleiding of cursus kan mondeling, telefonisch, via internet/email of schriftelijk worden gesloten.
4.3 BAX stuurt een bevestiging van de overeenkomst aan de contractant, tenzij anders vermeldt. De bevestiging vermeldt de plaats, de datum en de tijd van de opleiding/cursus en eventuele andere bijzonderheden. Bij de bevestiging ontvangt  de contractant /  deelnemer een factuur. Na de bevestiging volgt een betalingsverplichting.
4.4 Degene die (mede) namens of ten behoeve van een ander boekt is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de ander alle verplichtingen kent en nakomt die voortvloeien uit de overeenkomst en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
4.5 De particuliere klant heeft 14 dagen bedenktijd om te annuleren.

5. Betaling van de opleiding/cursus

5.1 Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na datum factuur maar vooraanvang van de opleiding /cursus worden voldaan tenzij de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt danwel een andere betalingstermijn is overeengekomen.
5.2 Indien de betaling niet voor aanvang van de opleiding door BAX is ontvangen, is BAX gerechtigd deelname aan de betreffende opleiding/ cursus te weigeren. De betalingsverplichting van contractant blijft echter ongewijzigd bestaan.
5.3 Annuleringskosten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.
5.4 Indien niet of niet tijdig aan een geldige verplichting jegens BAX wordt voldaan, maakt BAX aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente.
5.5 BAX geeft vorderingen die niet binnen de overeengekomen factuurdatum zijn voldaan uit handen aan een incassobureau. De extrakosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de contractant / deelnemer.

6. Annulering door contractant / deelnemer

6.1 Rijlessen dienen op werkdagen 48 uur voor aanvang te worden geannuleerd, anders blijft de betalingsverplichting van het volledige lesgeld van kracht. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen.
6.2 Vindt annulering van een volledig geboekte en geplande opleiding/cursus plaats dan bent u het volgende verschuldigd:
Annulering van 0 tot 2 weken voor aanvang activiteiten: 100%
Annulering van 2 tot 4 weken voor aanvang activiteiten: 75%
Annulering van 4 tot 6 weken voor aanvang activiteiten: 50%
Annulering tot 6 weken voor aanvang activiteiten: 25%
6.3 Indien contractant/deelnemer in gebreke blijft, de betaling conform art. 5 te verrichten, wordt een rente ad 1% per dag in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.4 Restitutietermijn: In geval van restitutie hanteert Bax een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

7. Wijzigingen en annulering door BAX

BAX kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de opleiding/ cursus aan-brengen danwel de opleiding/ cursus annuleren. Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:
- Omstandheden van zodanige aard dat de verder gebondenheid van BAX de overeenkomst niet kan worden gevergd.
- Slecht weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw etc.)
- Onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van BAX
- Indien Bax de opleiding / cursus annuleert worden er voor de klant geen verdere kosten in rekening gebracht 

8. Praktijklessen

8.1 Indien de instructeur bij contractant/deelnemer aan de deur komt of contractant/ deelnemer meldt zich niet op afgesproken plaats + tijd, blijft de betalingsverplichting bestaan.
8.2 Instructeur is verplicht 10 minuten te wachten op de afgesproken plaats.
8.3 BAX behoudt zich het recht gemaakte afspraken te kunnen wijzigen i.v.m. binnengekomen examens e.d.
8.4 Leerling verklaart dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.

9. Deelname

9.1 Voor deelname aan een opleiding gelden de volgende voorwaarden:
De Deelnemer:
- Heeft geen ontzegging van de rijbevoegdheid;
- Mag niet onder invloed zijn en mag voor of tijdens de opleiding geen gebruik maken van alcoholhoudende drank of enige andere stof waarvan hij weet of kan vermoeden dat dit de rijvaardigheid negatief beïnvloed.;
- Dient zich te houden aan alle instructies van BAX instructeurs/personeel.
9.2 Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen heeft BAX het recht de deelnemer niet tot de opleiding/ cursus/rijles toe te laten danwel hem verdere deelname te ontzeggen zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige restitutie van cursus-/rijles-/examengeld.
9.3 BAX zorgt ervoor dat rijlessen/opleidingen/cursussen worden gegeven door instructeurs/trices die voldoen aan de wet rijonderricht motor rijtuigen (WRM)
9.4 Indien BAX ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, danwel mocht blijken dat de door de contractant/deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling BAX volledig en zal de contractant/deelnemer eventueel alle terzake aan BAX opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequen-ties voor zijn/haar rekening nemen.

10. Exameneisen

10.1 Deelnemer/contractant is persoonlijk verantwoordelijk voor het tijdig halen van het theoriecertificaten voor het praktijkexamen.
10.2 Niet afgenomen “reserve”(theorie) examens zijn voor rekening van de contractant/deelnemer.
10.3 Kosten voor het examen dienen te zijn voldaan vóór het examen. Bax behoudt zich het recht bij geen betaling, het examen niet door te laten gaan. Betalingsverplichtingen blijven van kracht.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en diensten worden voorgelegd door de bevoegde rechter in onze plaats van vestiging.

12. Privacy beleid

Bax Opleidingen / Bax Beroepsopleidingen verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Bax Opleidingen/Bax Beroepsopleidingen aangaat persoonsgegevens. Bax Opleidingen/ Bax Beroepsopleidingen verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Bax Opleidingen / Bax Beroepsopleidingen uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

13. Geheimhoudingsverklaring

Bax Opleidingen / Bax Beroepsopleidingen verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Bax Opleidingen / Bax Beroepsopleidingen aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Bax Opleidingen / Bax Beroepsopleidingen garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Bax Opleidingen is een handelsnaam van Bax BV 

KvK: 76495582
BTW nummer: NL860645162B01

Rabobank
IBAN: NL83RABO0349184399
BIC: RABONL2U

ING Bank
IBAN: NL23INGB0004355682
BIC: INGBNL2A